KÍCH THƯỚC TIÊU CHUẨN CỦA THÉP XÂY DỰNG ( TCVN 1650 – 85)

1. THÉP BÊ TÔNG XÂY DỰNG CÓ CÁC ĐƯỜNG KÍNH PHÙ HỢP VỚI TCVN 1650-85 (THÉP TRÒN CÁN NÓNG VÀ THÉP GÂN ( THÉP VẰN ) ), BAO GỒM:

1.1 Thép tròn trơn:

Φ6;         Φ6.5;      Φ7;         Φ8;         Φ9;
Φ10;       Φ11;       Φ12;       Φ13;       Φ14;       Φ15;       Φ16;       Φ17;       Φ18;       Φ19;
Φ20;       Φ21;       Φ22;       Φ23;       Φ24;       Φ25;       Φ26;       Φ28;
Φ30;       Φ32;       Φ34;       Φ35;       Φ36;       Φ38

Φ40

1.2 Thép gân ( Thép vằn ):

Đường kính danh nghĩa (mm) Diện tích mặt cắt ngang (cm2) Khối lượng lý thuyết của 1 m dài(kg)
6 0.283 0.222
7 0.385 0.302
8 0.503 0.395
9 0.636 0.499
10 0.785 0.617
12 1.131 0.888
14 1.51 1.21
16 2.01 1.58
18 2.51 2.00
20 3.14 2.17
22 3.08 2.98
25 4.91 3.85
28 6.16 4.83
32 8.01 6.31
36 10.18 7.99
40 12.57 9.87